NULL סילוק מדירת עמידר עקב עריכת שינויים בדירה ללא אישור
סילוק מדירת עמידר עקב עריכת שינויים בדירה ללא אישור

בית משפט השלום קיבל את תביעת עמידר לפינוי למרות שהתברר כי ידעה על השינויים מאז שנת 2011 ולא העלתה טענות כנגד כך בזמן אמת אלא רק בחלוף שש שנים. נקבע, כי גם אם מספר שנים התובעת לא נקטה כל פעולה בעניין זה, אין לראות בכך הרשאה משתמעת מצד התובעת. 

הנתבעים חתמו עם התובעת, חברת עמידר, על הסכם שכירות בשנת 1995 בנוגע לדירה הנמצאת בבאר שבע. לטענת התובעת, הנתבעים פלשו לשטח של 22 מ"ר לתוך דירה סמוכה השייכת גם היא לדיור הציבורי, כאשר שברו קיר משותף והגדילו את דירתם בחדר נוסף המשמש כיום כסלון. התובעת מפנה בעניין זה לסעיף 13 א' להסכם, הקובע כי אין לבצע כל שינוי אלא בהסכמת התובעת מראש ובכתב ועותרת לפינוי הדירה שבפלישה. טענת ההגנה של הנתבעים הינה כי התובעת היתה מודעת להרחבה במשך שנים רבות.

בית משפט השלום קיבל את התביעה.

סעיף 13 (א) להסכם קובע: "השוכר מתחייב שלא לעשות ו/ או להרשות ביצוע ו/ או להסכים לביצוע של כל שינוי ו/ או תוספת בניה למושכר ו/ או למגרש שעליו עומד המושכר ו/ או לבית המשותף בו מצוי המושכר אלא בהסכמה בכתב ומראש של המשכירה." אני סבורה כי די בקיומה של תניה חוזית מפורשת, הדורשת הסכמה של התובעת לכל שינוי בנכס, כדי לקבוע כי בהיעדרה זכאית התובעת לסעד של סילוק יד הנתבעים מן הדירה שבפלישה.  אכן, טוב הייתה עושה התובעת אילו הבהירה באופן חד משמעי לנתבעים בזמן אמת, כי הם נדרשים לאישור בכתב ממשרד הבינוי והשיכון לצורך ביצוע ההרחבה, אולם גם אם חוסר המעש של התובעת אינו ראוי לתשבחות, אין בו כדי להקנות לנתבעים זכות לבצע שינויים ברכוש הציבורי ולהקנות להם שטחים גדולים יותר מאלה שהוקצו להם כדין.  מעבר לכך, דומה שמושכלות יסוד הן כי לבעלים של נכס זכות לגבי שינויים הנעשים בו ולא נדרשת קריאה מדוקדקת של ההסכם כדי להבין כי שינוי מבני של הנכס והגדלתו על חשבון דירה אחרת, אינו יכול להיעשות ללא אישור בכתב. זאת ועוד, הנתבעים מבקרים את התנהלות התובעת מולם לפיה סירבה לנהל עמם מו"מ בטענה שהם פולשים, וטוענים כי נוכח הנסיבות, היה מצופה ממנה לנהל עמם מו"מ. אכן, ייתכן והתובעת הייתה יכולה להידבר עם הנתבעים למרות "הפלישה", אולם הנתבע חתם על הסכם בעניין דירה בשטח של 51 מ"ר ובוודאי אין לו זכות מוקנית לערוך בה שינוי ולהגדילה.

סוף דבר: אני מקבלת את תביעת סילוק היד של התובעת. אני מורה לנתבעים לסלק ידם מהדירה שבפלישה ולהשיב את המצב לקדמותו. 

ת"א (שלום ב"ש) 59951-05-17 עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ נ' שמואל סמי לוי ואח'. ניתנה ביום 9.9.20.

להורדת הקובץ לחץ כאן 2020-09-16T10:21:47+03:00