NULL ביטול הכרעת חוב שניתנה על ידי מנהל מיוחד עקב העדר נימוק
ביטול הכרעת חוב שניתנה על ידי מנהל מיוחד עקב העדר נימוק

בעל תפקיד בפשיטת רגל נדרש לנמק את הכרעתו כדי שניתן יהיה להבינה וכדי שבעלי הדין יוכלו לקבל החלטה מושכלת האם לערער על אותה החלטה. גם אם ההנמקה אינה מפורטת וארוכה, נדרשת הנמקה כלשהי, במיוחד כאשר מדובר ברכיבים בלתי שגרתיים וכאשר תביעת החוב הינה בסכומים ניכרים.

בשנת 2012 הגישו מספר עובדים של חברת ריל-טיים רדיוגרפי בע"מ בקשה לפירוק החברה, מונה לה מפרק זמני ועו"ד יעקב בניטה מונה כמנהל מיוחד לבדיקת תביעות החוב של העובדים. אחד העובדים (להלן: "חסידים") הגיש בשנת 2016 לעו"ד בניטה תביעת חוב על סך 1,634,979 ₪ בעד שכר עבודה, הלנת שכר, פיצויי פיטורין, הודעה מוקדמת וימי חופשה. עו"ד בניטה אישר את תביעת החוב במלואה. בבקשה מושא הדיון עותר המפרק לביטול הכרעת חוב שניתנה על ידי עו"ד בניטה. לטענת המפרק, הכרעת החוב של עו"ד בניטה ניתנה ללא כל הנמקה וללא בחינה נאותה של תביעת החוב לגופה. פגם נוסף שצוין על ידי המפרק נוגע לאי מתן זכות תגובה לחברה ולנושיה, אשר זכויותיהם יפגעו כתוצאה מן ההכרעה.

בית המשפט המחוזי קיבל את הבקשה.  

הכרעת חוב שניתנה ללא נימוקים: בסוגיה זו טען עו"ד בניטה, כי בתביעות חוב מסוג שכר עבודה, לאחר שמוכח כי מדובר בעובד של החברה, אין מדובר במחלוקת משפטית סבוכה, שכן מדובר בזכויות של עובדים שהן ברורות על פי חוקי העבודה ועל פי הסכמים קיבוציים. אין לקבל טענה זו. המפרק בהליך של פירוק נחשב כפקיד בית המשפט והפעלת סמכויותיו כפופה לפיקוח בית המשפט. לאור כל האמור, נדרש בעל התפקיד לנמק את הכרעתו כדי שניתן יהיה להבינה וכדי שבעלי הדין יוכלו לקבל החלטה מושכלת האם לערער על אותה החלטה. גם אם ההנמקה אינה מפורטת וארוכה, נדרשת הנמקה כלשהי, במיוחד כאשר מדובר ברכיבים בלתי שגרתיים וכאשר תביעת החוב הינה בסכומים ניכרים. בהחלטת עו"ד בניטה אין כל נימוק או הסבר, אפילו המינימליים ביותר, ולא ניתן להבין ממנה את הסיבות לאישור רכיבי התביעה הנוגעים לענייננו. 

הכרעת חוב שניתנה ללא שמיעת הצד האחר: לטענת עו"ד בניטה ,אין בלשון החוק כל קביעה המחייבת את המנהל המיוחד לקבל את התייחסות החברה שבפירוק לפני החלטה בתביעתו. אין לקבל אף טענה זו. במילוי תפקידו של המנהל המיוחד הבודק את תביעות החוב הוא משמש כזרועו הארוכה של בית המשפט ועליו לאפשר לחברה ליתן התייחסות לתביעת החוב על פי הכלל של "יישמע הצד האחר" שהוא אחד מכללי הצדק הטבעי. במקרה זה, הכרעת החוב ניתנה מבלי שהתבקשה או התקבלה עמדת החברה ועמדת המנהל המיוחד .

סוף דבר: יש מקום להיעתר לבקשת המפרק ולבטל את החלטתו של עו"ד בניטה, הן מפאת העדר הנמקה והן מפאת כך שלא נשמעה עמדתו של הצד שכנגד עובר למתן ההכרעה. הבקשה מתקבלת והכרעת החוב בגדרה אישר עו"ד בניטה את תביעת החוב במלואה, מבוטלת בזאת.

פר"ק (מחוזי ירושלים) 30619-09-12 עו"ד ניכאל פוסטרנק, מפרק ריל טיים נ' אמיר חסידים ואח'. ניתן ביום 13.9.20.

להורדת הקובץ לחץ כאן 2020-09-16T09:17:02+03:00