תחולת סעיף 353א לחוק החברות בערעורי מס

אין מניעה לחייב מערערת בהפקדת ערובה כתנאי להגשת ערעור על שומת מס שהוצאה לה על-ידי רשויות המס, לשם הבטחת תשלום הוצאותיו, וזאת מכוח סעיף 353א לחוק החברות.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2019-03-21T08:31:22+03:00