NULL ערעור המדינה על קולת העונש נדחה על הסף בשל איחור בהגשת הערעור
ערעור המדינה על קולת העונש נדחה על הסף בשל איחור בהגשת הערעור

בפני בית המשפט ערעור הועדה המקומית לתכנון ובניה מעלה נפתלי על גזר דינו של בית המשפט השלום מיום 19.9.19 במסגרתו נגזר על המשיב קנס בסך של 15,000 ₪, צו הריסה, תשלום אגרה וחתימה על התחייבות ע"ס 20,000 ₪, וזאת בגין הרשעתו, עפ"י הודאתו, בעבירות שעניינן בנייה ושימוש ללא היתר במבנה בן 2 קומות בשטח של 110 מ"ר וכן בעבירה של אי קיום צו הפסקה מנהלי. הערעור מופנה כנגד גובה הקנס החורג לקולא בצורה מהותית ובלתי סבירה ממתחם הענישה ההולם .צויין כי הערעור הוגש ביום 06.11.19,  בחלוף 48 ימים ממועד מתן גזר הדין.

ביום 28.7.20 טען ב"כ המשיב כי בשל האיחור ביומיים בהגשתו, דין הערעור להידחות על הסף. ב"כ הועדה טען כי "יכול להיות שהיה בלבול ולכן בטעות לא הוגשה בקשה להארכת מועד וכי "הבקשה הצריכה אישור של הפרקליטות שלקח זמן" וכי :"הייתה תקלה של יום 1". ו"הייתה טעות בספירה", וכי לאור החריגה במקרה זה, יש הצדקה לדיון בערעור לגופו וכי הותרת גזר הדין על כנו תחטיא את מטרת ההרתעה.

בית המשפט קבע כי הועדה כלל לא עמדה בנטל ובוודאי לא בנטל "המשמעותי" הרובץ עליה על מנת להצדיק מתן ארכה לצורך הגשת הערעור, מה גם שהיא לא הגישה כל בקשה להארכת מועד להגשת הערעור כמתחייב מהוראת סעיף 201 לחסד"פ. לעניין משך האיחור- בית המשפט קבע כי אמנם מדובר באיחור של 3 ימים בלבד, אך עדיין מדובר באיחור שלא נמצאה לו כל הצדקה לחריגה מן המדיניות שלפיה לא על נקלה  ייעתר בית המשפט לבקשות הועדה להארכת מועד להגשת ערעור על קולת העונש.  

עקרון סופיות הדיון והסתמכות המשיב על חלוף הזמן ממועד מתן גזר הדין, סיכויי הצלחת הערעור והאינטרס הציבורי בהגשתו-   בית המשפט הסכים עקרונית עם טענת הועדה לפיה גזר הדין הינו מקל. עם זאת, נקבע כי אין מדובר בגזר דין קיצוני לקולא שלגביו קיים אינטרס ציבורי או חשיבות לאפשר את שמיעת הערעור בו, על אף האיחור שבהגשתו.

לאור האמור לעיל דחה בית המשפט את ערעור הועדה על הסף בשל האיחור בהגשתו.   

להורדת הקובץ לחץ כאן 2020-09-15T08:57:39+03:00