ביטול זכיה במכרז לאחר שהזוכה הגישה ערבות ביצוע ולא ערבות מכרז

כך, הזוכה הגישה ערבות של חברת ביטוח לא בקשר למכרז, או לשלב הגשת ההצעות במכרז, כי אם ערבות לקיום החוזה, היינו, לביצוע החוזה העתידי שייחתם. בית המשפט ציין כי העובדה שהיועמ"ש של חברת הביטוח אישרה כי חב' הביטוח היתה משלמת את הערבות, אינה יכולה לסייע לעותרת, שכן, השאלה אם עמד המציע בתנאי הסף בדבר ערבות בנקאית, היא שאלה אשר נבחנת עפ"י מצב הדברים כפי שהיה במועד האחרון להגשת ההצעות, ובוודאי שלא על פי מכתב, שהמציע ביקש וקיבל מחברת הביטוח, אחרי ההחלטה בדבר זכייתו במכרז, ואחרי הגשת העתירה.

בכדי לצפות בתוכן זה יש לרכוש את המוצר או להתחבר לאתר (לבעלי מנוי).
2020-09-16T09:56:18+03:00