NULL ביטול זכיה במכרז לאחר שהזוכה הגישה ערבות ביצוע ולא ערבות מכרז
ביטול זכיה במכרז לאחר שהזוכה הגישה ערבות ביצוע ולא ערבות מכרז

כך, הזוכה הגישה ערבות של חברת ביטוח לא בקשר למכרז, או לשלב הגשת ההצעות במכרז, כי אם ערבות לקיום החוזה, היינו, לביצוע החוזה העתידי שייחתם. בית המשפט ציין כי העובדה שהיועמ"ש של חברת הביטוח אישרה כי חב' הביטוח היתה משלמת את הערבות, אינה יכולה לסייע לעותרת, שכן, השאלה אם עמד המציע בתנאי הסף בדבר ערבות בנקאית, היא שאלה אשר נבחנת עפ"י מצב הדברים כפי שהיה במועד האחרון להגשת ההצעות, ובוודאי שלא על פי מכתב, שהמציע ביקש וקיבל מחברת הביטוח, אחרי ההחלטה בדבר זכייתו במכרז, ואחרי הגשת העתירה.

המשיבה 2, חברת ביכורי השדה, זכתה במכרז של שירות בתי הסוהר להספקת פירות וירקות. העותרת, אחת המציעות במכרז, מבקשת לפסול את הצעתה של המשיבה, לבטל את זכייתה במכרז, ולקבוע כי העותרת (שהוכרזה כזוכה חילופית) היא הזוכה במכרז. העתירה מבוססת על דרישה במסמכי המכרז כי כל מציע יגיש ערבות מכרז על סך  535,000 ש"ח, וכי הערבות תהיה בתוקף עד יום  10.5.20. הלכה למעשה, המשיבה  אמנם  הגישה ערבות בנקאית בסך 535,000 ש"ח, שתוקפה עד יום 10.5.20, אולם הערבות נוסחה כך: "אנו ערבים כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  535,000 ש"ח, אשר תדרשו מאת ביכורי השדה דרום שיווק תוצרת חקלאית (2002) בע"מ ח.פ. 513234120 (להלן: "החייב") בקשר עם קיום חוזה פומבי מס' 23/2019. אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל ..." הטענה היא, כי זו איננה ערבות מכרז כלל ועיקר, קרי ערבות אשר מהווה בטוחה לעמידת המציע מאחורי הצעתו במכרז, אלא אולי ערבות לקיום החוזה שייכרת בעקבות הזכייה במכרז (ערבות ביצוע). בנוסף, מופיע בכתב הערבות תנאי, הקושר את חילוט הערבות עם קיום החוזה, ובכך פוגם בעצמאות ובאוטונומיה של הערבות.

בית המשפט לעניינים מנהליים קיבל את העתירה.

יש אבחנה מהותית וברורה בין ערבות מכרז, שהיא רלוונטית רק לשלב המכרז, לבין ערבות ביצוע, שהיא רלוונטית רק לשלב החוזי. כל אחת מהן ניתנת לתכלית שונה לחלוטין, ולתקופות שונות. הערבות שניתנה במקרה הנדון ע"י המשיבה, כלל לא ניתנה "בקשר עם מכרז", כנדרש במסמכי המכרז כי אם  "בקשר עם קיום חוזה", כפי הנראה אותו חוזה שעשוי להיחתם עם הזוכה במכרז, בעקבות זכייתו במכרז. אין צורך להזכיר את הפסיקה המושרשת מימים ימימה בענין ההקפדה היתירה והדווקנית באשר להתקיימותם של תנאי הסף במכרז, והתנאי בענין הערבות הבנקאית בכללם. אכן, נוסח הערבות שהוגשה הוא הנוסח הסטנדרטי הנהוג בחברת הביטוח. אולם, בכל טופס סטנדרטי של ערבות בנקאית יש גם חלקים ריקים, שיש להשלים/למלא אותם, בכל מקרה ומקרה, לפי הנתונים של אותו מקרה (סכום הערבות, תקופת תוקפה, מי מבקש הערבות, בקשר למה היא ניתנה וכו'). פרטים אלה אינם ולא יכולים להיות "סטנדרטיים", אלא הם משתנים ממקרה למקרה ומערבות לערבות. לכן, טענת המשיבה כי הוגשה ערבות בנוסח הסטנדרטי הנהוג בחברת הביטוח, כלל לא שייכת לענין. הבעיה כאן איננה בניסוחם של התנאים הכלליים של הערבות, אלא בפרטים שמולאו ספציפית לצורך המקרה דנן. הבעיה איננה בנוסח הערבות, אלא במהות הערבות. נתבקשה ערבות מכרז. ניתנה ערבות בקשר עם קיום חוזה. גם העובדה שיועמ"ש של חברת הביטוח אישרה כי לו היתה מתקבלת אצל חברת הביטוח דרישה לחילוט הערבות במסגרת ההליך המכרזי, הרי שחב' הביטוח היתה משלמת את הערבות, אינה יכולה לסייע לעותרת, שכן, השאלה אם עמד המציע בתנאי הסף בדבר ערבות בנקאית, היא שאלה אשר נבחנת עפ"י מצב הדברים כפי שהיה במועד האחרון להגשת ההצעות, ובוודאי שלא על פי מכתב, שהמציע ביקש וקיבל מחברת הביטוח, אחרי ההחלטה בדבר זכייתו במכרז, ואחרי הגשת העתירה. הרי אילו ביקש שב"ס במקרה דנן לחלט את הערבות, לא מן הנמנע (חרף האמור במכתב יועמ"ש חב' הביטוח) שהיה נתקל בהתנגדות של המשיבה לחילוט הערבות, בנימוק שערבות זו איננה קשורה למכרז, אלא לקיום החוזה שאמור להיחתם בעקבות הזכייה במכרז. 

סוף דבר: אני מקבל את העתירה, פוסל את הצעתה של המשיבה 2 במכרז ומבטל את החלטות ועדת המכרזים הקובעות את המשיבה 2 כזוכה במכרז. מאחר שועדת המכרזים קבעה את העותרת כזוכה חליפית במכרז, הריני מכריז על העותרת כזוכה במכרז, וזאת במקום המשיבה 2. המשיבים יישא בהוצאות העותרת בסכום כולל של 40,000 ₪.

עת"מ (מנהלי מרכז) 50284-03-20 יוסף סגלוביץ בע"מ נ' מדינת ישראל – שירות בתי הסוהר ואח'. ניתנה ביום 10.9.20.

להורדת הקובץ לחץ כאן 2020-09-16T09:56:18+03:00