NULL כדור השלג הפלילי והניסיון הבלתי-צליח להציב גבולות לעבירת המעשה המגונה – מפיזי לווירטואלי, מאוביטר לרציו, מבושה להודאה בעקבות ת"פ גולדשטיין